دستورالعمل استفاده

دریافت فایل PDF دستورالعمل

دستور العمل استفاده از دستگاه گوش سوراخ کن EXXL
آماده سازی برای سوراخ کردن گوش
1-مشتری را روی صندلی بنشانید.
2-در صورت نیاز موهای مشتری را از محل سوراخ کردن گوش دور نمائید.
3-محل سوراخ کردن گوش را با پنبه الکل به خوبی تمیز نمائید.
4-برای علامت گذاری گوش مطابق دستور زیر عمل کنید:
الف- اگر مشتری گوشواره دارد آنراخارج نمائید.
ب – محل سوراخ کردن گوش را فقط با ماژیک مخصوص علامت گذاری کنید.
5-قسمت پشتی گوشواره را در بخش جلوئی دستگاه قرار دهید(سعی کنیددست خود را به حلقه های پشتی تماس ندهید)سپس کپسول گوشواره را درون دستگاه بگذارید. مطمئن شویدکه کپسول ها به خوبی و تا انتهادرون دستگاه قرار گرفته باشد.در غیر این صورت گوشواره دقیقا در قسمت پشتی قرار نگرفته و عمل سوراخ کردن ناقص انجام میشود.
6-لاله گوش را میان کپسول گوشواره و قسمت جلوئی دستگاه قرار دهید
7-دست خود را نزدیک محل سوراخ کردن گوش قرار دهید و کمک کنید تا قسمت داخلی کپسول درست مقابل علامت قرار بگیرد.اکنون آرام و با ملایمت دستگاه را فشار دهید تا قسمت تیز کپسول گوشواره روی علامت قرار بگیرد.
8-دستگاه را محکم فشار دهید تا گوشواره کاملا در لاله گوش فرو رود و مطمئن شوید که عملیات کامل انجام شده است .
9-قسمت پروانه ائی پشت گوشواره را بعد از سوراخ کردن طوری تنظیم کنید که لاله گوش تحت فشار نباشد و صدای کلیک جا افتادن گوشواره و قسمت پروانه ائی پشت گوش شنیده شود.